Nasze akcje

W każdym z przedszkoli Planeta Zdrowia prowadzone są liczne projekty i programy edukacyjne mające na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie naszej oferty. Każda placówka posiada tablice multimedialne, które wykorzystywane są podczas zajęć dydaktycznych jak i warsztatów.

Cała Polska Czyta Dzieciom – w ramach programu zapraszamy do przedszkoli wszystkich chętnych (rodziców, rodzeństwo, dziadków, babcie i innych gości) do przeczytania bajki, opowiadania, wierszyka naszym przedszkolakom aby w ten sposób miło spędzić z nimi czas ale i zachęcić do poznawania literatury dziecięcej – aby książki towarzyszyły im w dalszym życiu jak dobrzy przyjaciele.

Mały Miś w świecie wielkiej  literatury - międzynarodowy projekt edukacyjny realizowany przy wsparciu wydawnictwa MAC na którego pakietach pracują wszystkie placówki. Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Z Fenkiem w świecie wartości i emocji - projekt miał na celu m.in. budowanie systemu wartości, wychowanie do wartości takich jak empatia, szacunek, wrażliwość, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

Z kulturą mi do twarzy -  Międzynarodowy Projekt Edukacyjny, który ma na celu wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

Koncerty muzyczne przygotowywane przez Centrum Edukacji Muzycznej– mające na celu przybliżyć dzieciom żywą muzykę, jej historię i rodzaje.

Czystość dla Lubina - kampania edukacyjna prowadzona przez Urząd Miejski w Lubinie od jesieni 1997 r. W ramach kampanii zbierane są zużyte baterie elektryczne.

Czyste powietrze wokół nas -  program ma charakter profilaktyczny, przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.